ซัมซุงมุ่งมั่นสร้างปณิธานพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม

“ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด” ครั้งแรกกับการเปิดเวทีให้เด็กไทย

ใช้พลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นนักคิด

 

 

** ข่าวประชาสัมพันธ์**

 

(19 มิถุนายน 2555) – ซัมซุงสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมเปิดตัวโครงการ “ซัมซุง โฮป ฟอร์  ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด” กระตุ้นให้เด็กไทยคิดนอกกรอบ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมมือกับ อาจารย์รัศมี ธันยาธร วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย คิดค้นหลักสูตรใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดนอกกรอบอย่างมีระบบขึ้นเป็นครั้งแรก โดยทีมชนะเลิศจะได้รับโอกาสไปทัศนศึกษาอาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่ซัมซุง ประเทศเกาหลี

          นางจันทร์วิภา พิพัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ซัมซุงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงการมุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องของเด็กและการศึกษาเป็นสำคัญ จนเกิดเป็นโครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “Samsung Hope for Children (ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น)” ขึ้นทั่วโลก ที่ผ่านมาซัมซุงประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงที่อยู่อาศัย และความรักความอบอุ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อาทิ Samsung Hope for Homeโครงการให้ที่พักพิงและความรักความอบอุ่นแก่เด็กกำพร้า ร่วมกับโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ Samsung Hope for Harmony โครงการสร้างผู้นำเยาวชนให้แก่สังคมร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ Samsung Hope for Future โครงการมอบโอกาสอนาคตทางการศึกษา    ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยของซัมซุง”

“และในปีนี้ ซัมซุงได้สร้างปณิธานใหม่ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อเป็นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของตนเองและเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด’ โดยซัมซุงมองว่าการปลูกฝังเรื่องความคิดสร้างสรรค์กับเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชนถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาให้เด็กและยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  โดยซัมซุงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดสามารถเปลี่ยนโลกได้ เราจึงต้องการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยผ่านทางการสอนให้คิดเป็น การเรียนแต่ในห้องเรียนอาจจไม่เพียงพอแล้วสำหรับโลกยุคใหม่ เด็กๆ อาจไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง แต่หากกล้าคิดและมีความสร้างสรรค์ในทางบวกก็จะสามารถต่อยอดพัฒนาศักยภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัด”

“สำหรับ ‘โครงการ ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด’ นี้ ซัมซุงได้ร่วมมือกับอาจารย์ รัศมี ธันยธร  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด และวิทยากรที่ได้รับลิขสิทธิ์การสอนหลักสูตร Six Thinking Hats  ของดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในการคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้เด็กไทยได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้คิดนอกกรอบนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งซัมซุงส่งเสริมให้เด็กทุกคนที่ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเท่านั้น ขอเพียงมีจินตนาการเชิงบวกก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้”  นางจันทร์วิภากล่าวเสริม

อาจารย์รัศมี ธันยธร กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดและทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และการแก้ปัญหาต่างๆ ของเด็กและเยาวไทย ซึ่งถ้าเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันแล้ว เชื่อว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน”

“โครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด” มีจุดประสงค์ในการสร้างนักคิด โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กไทยคิดนอกกรอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนการสอนอย่างมีระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์ของคนรอบข้าง รวมถึงเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหันมาเห็นความสำคัญของพลังแห่งจินตนาการที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

“หลักสูตรสำหรับโครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด’ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งให้เกิดการฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้เด็กกล้าคิดและกล้านำเสนอความคิดเห็นต่อผู้อื่น เป็นการฝึกให้คิด ซึ่งเราต้องส่งเสริมให้เยาวไทยเก่งรอบด้านมิใช่มุ่งเน้นให้เก่งในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว” อาจารย์รัศมีกล่าวเพิ่มเติม

 

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากกว่า 4,000 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ               โดยนำเสนอแนวคิดที่สนุกสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคมต่อไปในอนาคต ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เข้ามาส่งเสริมเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนไทยต่อไปในอนาคต โดยเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าแคมป์เพื่อเรียนรู้หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์กับอาจารย์รัศมี อีกทั้งผู้ชนะเลิศจะได้เดินทางไปทัศนศึกษา พร้อมสัมผัสประสบการณ์แห่งอาณาจักรของนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ซัมซุง ประเทศเกาหลีอีกด้วย

“ซัมซุงเชื่อมั่นว่าโครงการ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัของความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชนไทยพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีและช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต อีกทั้งอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้จากหลักสูตร ของโครงการ

Samsung Hope for Children – ซัมซุงสร้างนักคิด ไปพัฒนากาเรียนการสอนเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ รวมถึงตัวเด็กที่เข้าร่วมโครงการเองก็สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเอง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งซัมซุงได้เลือก แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่วมเป็นทูตโครงการ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชน   ที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังร่วมทำกิจกรรมกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแคมป์กับซัมซุงอีกด้วย ” นางจันทร์วิภากล่าวสรุป

นักเรียนที่สนใจร่วมโครงการสามารถส่งผลงานเข้าคัดเลือกรอบแรกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคมนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์http://www.samsung.com/th/hope

 

Source : Samsung PR

View :4948