WEBPRESSO จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “Start up community” Startup company หรือบริษัทเกิดใหม่ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทยช่วงปลายปี 2012 ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจ นักพัฒนาหลายกลุ่มพยายามจะสร้าง Start Up นี้ให้เกิดในประเทศไทย และก้าวไกลไปยังต่างประเทศ บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดใด View :3661Tweet Read more…