ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2549
——————————————
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นระเบียบและความถูกต้อง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตรไว้แล้ว ไปฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. การฝึกซ้อมย่อย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550 เฉพาะคณะวิชาของวังท่าพระ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
เวลารายงานตัว สถานที่ เวลาฝึกซ้อม คณะวิชา
07.00-08.00 น. โถงล่าง 08.00-12.00 น. คณะจิตรกรรมฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์
คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
2. การฝึกซ้อมย่อย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550 เฉพาะคณะวิชาของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม ดังนี้
เวลารายงานตัว สถานที่ เวลาฝึกซ้อม คณะวิชา สถานที่
07.00-08.00 น. ศูนย์ศิลป์ 08.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ
07.00-08.00 น. อาคาร 50 ปี 08.00-12.00 น. คณะอักษรศาสตร์ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี
07.00-08.00 น. ศึกษา 3 08.00-12.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงฯ
11.30-12.30 น. วิทย์ 1 13.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 1323 อาคารวิทย์ 1
07.00-08.00 น. คณะเภสัช 08.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์
07.00-08.00 น. คณะวิศวฯ 08.00-12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์
07.00-08.00 น. ศูนย์รวม 2 08.00-12.00 น. คณะสัตวศาสตร์ฯ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี
07.00-08.00 น. ศูนย์รวม 2 08.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ หอประชุมศูนย์รวม 2
07.00-08.00 น. กองกิจฯ 08.00-12.00 น. นักศึกษาทุนภูมิพล ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา

3. การฝึกซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 เฉพาะคณะวิชาของวังท่าพระ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
เวลารายงานตัว สถานที่ เวลาฝึกซ้อม คณะวิชา
11.30 – 12.30 น. โถงล่าง 13.00 น. คณะจิตรกรรมฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หอประชุม เป็นต้นไป คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์
คณะดุริยางคศาสตร์ นักศึกษาทุนภูมิพล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ
4. การฝึกซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 เฉพาะคณะวิชาของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้
เวลารายงานตัว สถานที่ เวลาฝึกซ้อม คณะวิชา สถานที่
07.00 – 08.00 น. กองบริการ 08.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา เป็นต้นไป
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พระชนมพรรษา
คณะสัตวศาสตร์ ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
5. การถ่ายรูปหมู่ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 ผู้เข้าถ่ายรูปหมู่ทุกคนต้องสวมครุยและประดับ
เข็มวิทยฐานะ เฉพาะคณะวิชาของวังท่าพระ ณ ห้อง 304 หอประชุม ฯ วังท่าพระ ดังนี้
เวลารายงานตัว เวลาถ่ายรูป คณะวิชา
08.00 – 08.30 น. 08.30 – 08.45 น. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
08.15 – 08.45 น. 08.45 – 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30 – 09.00 น. 09.00 – 09.15 น. คณะโบราณคดี
08.45 – 09.15 น. 09.15 – 09.30 น. คณะมัณฑนศิลป์
09.15 – 09.30 น. 09.30 – 09.45 น. คณะดุริยางคศาสตร์
09.45 – 10.00 น. 10.00 – 10.15 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10.15 – 10.30 น. 10.30 – 10.45 น. วิทยาลัยนานาชาติ
หมายเหตุ เมื่อถ่ายรูปหมู่แล้ว ให้บัณฑิตเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยรวม ณ ห้อง 304 หอประชุมฯ วังท่าพระ
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
6. การถ่ายรูปหมู่ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 ผู้เข้าถ่ายรูปหมู่ทุกคนต้องสวมครุย
และประดับเข็มวิทยฐานะ เฉพาะคณะวิชาของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ณ ลานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ดังนี้
เวลารายงานตัว เวลาถ่ายรูป คณะวิชา
12.30 – 12.45 น. 12.45 – 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย
12.45 – 13.00 น. 13.00 – 13.15 น. คณะอักษรศาสตร์
13.00 – 13.15 น. 13.15 – 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์
13.15 – 13.30 น. 13.30 – 13.45 น. คณะวิทยาศาสตร์
13.30 – 13.45 น. 13.45 – 14.00 น. คณะเภสัชศาสตร์
13.45 – 14.00 น. 14.00 – 14.15 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ
14.00 – 14.45 น. 14.45 – 14.30 น. คณะสัตวศาสตร์ ฯ
14.45 – 14.30 น. 14.30 – 14.45 น. คณะวิทยาการจัดการ
7. การฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาทุนภูมิพลทุกคณะวิชา ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ดังนี้
เวลา 07.00 – 08.00 น. – รายงานตัว ณ กองบริการการศึกษา
เวลา 08.00 – 09.00 น. – ตั้งแถวตามคณะ ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี
เวลา 09.00 – 12.00 น. – การฝึกซ้อมใหญ่ (คณบดีแต่ละคณะอ่านรายชื่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น. – การฝึกซ้อมใหญ่ (นายกสภา อธิการบดีอ่านรายงาน และคณบดี
แต่ละคณะอ่านรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
หมายเหตุ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคนต้องสวมครุยและประดับเข็มวิทยฐานะ
ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิตสวมสูทสีดำ นักศึกษาทุนภูมิพลแต่งกายชุดนักศึกษา
ทั้งนี้หากผู้ขาดการฝึกซ้อมตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ผู้ขาด
การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
8. วิธีและขั้นตอนในการฝึกซ้อม ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายถวาย
ปริญญาบัตรและฝึกซ้อมแก่บัณฑิต
9. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2550
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ดังนี้
เวลา 07.30-09.30 น. – รายงานตัว ณ กองบริการการศึกษา
เวลา 11.00-12.00 น. – ตั้งแถวตามคณะ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
เวลา 12.00-13.00 น. – เข้าประจำที่นั่งในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ
เวลา 14.00-16.30 น. – พระราชทานปริญญาบัตร
หมายเหตุ – ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ กำหนด มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
– นักศึกษาทุนภูมิพลแต่งกายชุดนักศึกษา
เอกสารประกอบการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2549
————————————————
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน ต้องศึกษาเอกสารประกอบการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และต้องนำติดตัวไปด้วยในการฝึกซ้อมทุกครั้ง
1. ข้อปฏิบัติในการฝึกซ้อม
1.1 ทุกคนจะต้องมาทำการฝึกซ้อมทุกครั้ง ผู้ที่มาฝึกซ้อมไม่ครบถ้วนทุกครั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.2 ในการฝึกซ้อมทุกครั้ง ทุกคนจะต้องไปรายงานตัวให้ตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.3 ทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จนกว่าพิธีการต่าง ๆ จะเสร็จสิ้น
2. วิธีการและขั้นตอนในการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.1 ทุกคนรายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
2.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะชี้แจงวิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้
2.2.1 เมื่อทุกคนเข้านั่งประจำที่ในหอประชุมแล้ว อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ
ตรวจสอบจำนวน และรายชื่อ เพื่อแจ้งให้ฝ่ายจัดปริญญาบัตรได้ทราบ และตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2.2.2 ยืนถวายความเคารพเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาถึงบริเวณพิธี
2.2.3 ถวายความเคารพก่อนนั่งประจำที่
2.2.4 การลุกจากที่นั่งของแต่ละแถวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อได้เห็นสัญญาณจากอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ
2.2.5 คนแรกของแต่ละคณะวิชาจะต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้น เมื่อคณบดีเริ่มกราบบังคมทูล เบิกตัวจะต้องถวายความเคารพก่อนออกเดินจากจุด เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.2.6 ทุกคนจะต้องหยุดรอ ณ จุดที่ได้กำหนดไว้ทุกจุด ตามจังหวะที่กำหนด
2.2.7 ทุกคนต้องถวายความเคารพเมื่อถูกขานชื่อเบิกตัว เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.2.8 ทุกคนจะต้อง“เอางาน”ก่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์ และจะต้องถือใบปริญญาบัตรให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
2.2.9 ทุกคนจะต้องถอยหลังอย่างน้อย 2 ก้าว ทำขวาหันและเดินเข้าที่นั่งประจำที่นั่งเดิม
2.2.10 ทุกคนจะต้องถวายความเคารพทุกครั้งที่จะต้องลุกจากที่นั่งหรือเข้านั่งประจำที่
หรือเข้า-ออกจากห้องประชุม
2.3ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด เช่น ขานชื่อไม่ตรงกับตัวเองหรือมีผู้ปฏิบัติผิดพลาดไม่ต้องชะงักหรือรวนเรให้ปฏิบัติ
ต่อไปดังเช่นในกรณีปกติ
3. ข้อปฏิบัติในวันพระราชทานปริญญาบัตร
3.1 ทุกคนต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา ณ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม เวลา 07.30-09.30 น.
3.2 ทุกคนจะต้องมาเข้าแถว เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมตัวเข้านั่งประจำที่ในหอประชุม
3.3 ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้านั่งประจำที่ ในเวลา 13.00 น. ผู้ที่มาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.4 ทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากหอประชุมหลังจากที่เข้านั่งประจำที่แล้ว
3.5 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงพิธีให้ทุกคนยืนถวายความเคารพจนกว่าจะทรงประทับ ณ พระราชอาสน์
3.6 เมื่ออยู่ต่อพระพักตร์ผู้แทนพระองค์ ทุกคนจะต้องอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อกัน
3.7 ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได
้ฝึกโดยเคร่งครัด
4. ข้อห้ามสำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
4.1 ห้ามประดับเครื่องประดับใดๆ นอกเหนือไปจากเครื่องแต่งกายที่กำหนด
4.2 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและสิ่งของอื่นใดๆ เข้าในห้องประชุม
4.3 ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งและอมลูกอมทุกชนิดโดยเด็ดขาด
4.4 ห้ามสักหรือเพ้นท์ลายต่างๆ บนข้อมือขวา ต้องตัดเล็บให้สั้นและห้ามทาเล็บ
มือด้วยสีต่างๆ
5. การแต่งกาย

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย
เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเขียวเวอริเดียน พร้อมสูทและกางเกงขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขาสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำและถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลายและไม่ประกบโลหะ ทรงผมสุภาพไม่ย้อมสีต่างๆ สวมครุยและประดับเข็มวิทยฐานะ

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง

เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กระโปรงยาวคลุมเข่า(ไม่ควรยาวเกินครุย)
สีน้ำเงินเข้มหรือสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลายและไม่ประกบโลหะ สวมถุงน่องสีเนื้อ
ไม่มีลวดลาย ทรงผมสุภาพไม่ย้อมสีต่าง ๆ และไม่มีเครื่องประดับ สวมครุยและประดับเข็มวิทยฐานะ
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
เครื่องแบบปกติขาว สวมครุยและประดับเข็มวิทยฐานะ (ข้าราชการทหารและตำรวจ
ต้องนำกระบี่มาด้วย)
ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สวมสูทสีดำ
นักศึกษาทุนภูมิพล เครื่องแบบนักศึกษา
ขอบคุณคณะอนุกรรมการฝ่ายถวายปริญญาบัตรและฝึกซ้อมแก่บัณฑิต

คำปฏิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
**********************
(ผู้กล่าวนำ)
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
(ผู้กล่าวนำ)
ข้าพระพุทธเจ้า / ขอพระราชทานพระราชวโรกาส / นำบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา / ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ / กล่าวคำปฏิญาณ
(ทุกคนกล่าวตามผู้กล่าวนำ)
ข้าพเจ้า….(บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อตัวเองพร้อมกันกับผู้แทนบัณฑิต)
ขอกล่าวคำปฏิญาณ / ต่อหน้าพระรัตนตรัย / เฉพาะพระพักตร์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ / สยามบรมราชกุมารี / และที่ประชุมนี้ว่า
ข้าพเจ้า / จักประกอบอาชีพ / โดยใช้ศิลปวิทยา / ซึ่งได้รับการ
ประสิทธิ์ประสาท / จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ / ในทางที่เป็น
คุณประโยชน์ / จักยึดมั่นในความจงรักภักดี / ต่อชาติ / ศาสนา /
พระมหากษัตริย์ / จักเผยแพร่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ / และวิชาชีพ
ให้ไพศาล / จักสมานสามัคคี / พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม / จักยึดมั่น
ในคำปฏิญาณนี้ / เสมอด้วยชีวิต
(ผู้กล่าวนำ)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ให้มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สั่งจองชุดครุยของร้านอลังการมารับชุดครุยพร้อมจ่าย เงินค่าประกันชุดครุย ดังนี้
วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-19.00 น. ทุกคณะวิชา ณ โถงล่างหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
หมายเหตุ ต้องนำใบเสร็จรับเงินในการสั่งจองชุดครุยมาแสดงพร้อมเตรียมเงินค่าประกันชุดครุย ระดับปริญญาตรี 1,000 บาท มหาบัณฑิต 1,500 บาท
ให้มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สั่งจองชุดครุยของร้านอลังการส่งคืนชุดครุยพร้อมเงินค่าประกันชุดครุย
ดังนี้
1.หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.30 น.–19.30 น. ณ เรือนทับเจริญ ตรงข้ามอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
2.หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ ร้านอลังการ ท่าพระจันทร์ (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
หมายเหตุ ต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าประกันชุดครุย มาขอรับเงินคืนด้วย
** คณะกรรมการดำเนินงานบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 **

View :7121